fitonePrograma

Локации на Fit One

Fit One во сезоната 2015/2016 одржува часови на 7 локации користејќи простории во основни училишта во Скопје.

ОУ Вера Циривири - Трена slikaVera (Карпош 2) ОУ Јохан Хајнрих - Песталоци slikaVera (Центар) ОУ Живко
Брајковски slikaVera (Бутел)
ОУ Владо Тасевски slikaVera (Козле) ОУ Лазо Ангеловски slikaVera (Ново Лисиче) ОУ Блаже Конески slikaVera (Мичурин)
ОУ Стив Наумов slikaVera (Автокоманда)